Kalkulatory Gaz ziemny dla domu i biznesu

Dane o ilości pobranego gazu w m3 i współczynnik konwersji można znaleźć na fakturze. Współczynnik konwersji jest mnożnikiem pozwalającym wyliczyć jednostkę energii (kWh). Ten mnożnik obliczany jest jako iloraz średniej arytmetycznej wartości ciepła spalania z miesięcy okresu rozliczeniowego i liczby 3,6 dla odbiorców do 110 [kWh/h], czyli na przykład gospodarstwa domowe.

W celu obliczenia zużycia gazu, możemy skorzystać z prostego wzoru. Przyjmijmy, że nasza gazowa kuchenka zużywa 1 metr sześcienny gazu na godzinę. Jeśli gotujemy przez 2 godziny dziennie, zużycie gazu wyniesie 2 metry sześcienne na dobę. Przyjmując, że miesiąc ma 30 dni, całkowite zużycie gazu wyniesie 60 metrów sześciennych na miesiąc. Aby obliczyć koszt, musimy znać cenę gazu, która wynosi na przykład 2 złote za metr sześcienny.

  • Jest to ilość objętości gazu, która jest wymagana do wyprodukowania określonej ilości zużytej energii, mierzonej w kWh.
  • Najważniejsza jest liczba przed przecinkiem i to właśnie ją wystarczy podać sprzedawcy gazu.
  • Wówczas, koszt zużycia gazu wyniesie 120 złotych na miesiąc.

Do odczytu zużycia gazu stosowane są również liczniki elektroniczne. Na przedniej ściance gazomierza znajdują się najważniejsze informacje. To numer licznika składający się z cyfr poprzedzonych oznaczeniem “Nr” lub “Nr fabr.”. Do tego bez trudu można znaleźć oznaczenie typu licznika zaczynające się od litery “G”.

TOP TEMAT COVID-19

Aby przeliczyć m3 gazu na kWh, musisz znać ilość m3 gazu na kwh. Tę liczbę można znaleźć na rachunku za energię lub kontaktując wybór brokera forex się z dostawcą energii. Po uzyskaniu tej liczby wystarczy podzielić ilość m3 gazu przez liczbę kWh zużytych w danym miesiącu.

W tym artykule dowiesz się, jak korzystać z kalkulatora zużycia gazu i jakie czynniki wpływają na ilość zużywanego gazu w Twoim domu. Przygotuj się na poznawanie tajemnic swojego rachunku za gaz i nauczenie się, jak go zoptymalizować. Ilość zużytego gazu w m3 odczytamy z licznika, a współczynnik konwersji znajdziemy na naszym rachunku za gaz, zatem nie musimy sami go obliczać. Możemy również skorzystać z rozwiązania w postaci kalkulatora m3 na kWh dostępnego na stronie naszego sprzedawcy gazu.

Koszty dystrybucji zmiennej to koszty utrzymania infrastruktury, które zależą od pobranych przez Ciebie kWh w danym okresie rozliczeniowym. Optymalizacja zużycia gazu przynosi wymierne korzyści finansowe w postaci niższych rachunków za gaz. Poprawia się również efektywność energetyczna budynku oraz komfort cieplny. Kluczowe jest, aby na podstawie obliczeń i pomiarów zużycia gazu podejmować działania optymalizacyjne. Na zakończenie porównajmy jak kształtuje się cena gazu w Polsce, na tle innych krajów.

  • Należy dodać, że ciepło spalania, to po prostu kaloryczność gazu.
  • Konieczność wprowadzenia nowych zasad wynikała z przepisów Unii Europejskiej, których celem było ujednolicenie rynku gazowego w krajach wspólnoty.
  • Przeliczenie jest szacunkowe, dokonywane przy założeniu, że nominalne ciepło spalania dla gazu E (wysokometanowego) wynosi 39,5 MJ/m3, a dla gazu Lw (zaazotowanego) 32,8 MJ/m3.
  • Pozwala to określić ilość zużytej energii w jednostkach energii takich jak kilowatogodzina (kWh).
  • Moc umowna zależy od liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych.

Gaz ziemny sprowadzany do Polski z różnych źródeł charakteryzuje się zróżnicowanym składem chemicznym, a przez to inną wartością energetyczną. Rozliczenie za zużytą objętość gazu nie wskazywało, ile energii uzyskano najlepszy forex system handlu, aby zmniejszyć ryzyko handlowe z tego paliwa. Dzięki wprowadzeniu kWh odbiorcy mogą łatwiej porównać koszty korzystania z gazu z innymi nośnikami energii. To dzięki niemu będziemy mogli śledzić bieżące zużycie metrów sześciennych gazu.

Podatek od deszczówki – czym jest i ile wynosi?

Rozliczanie gazu ziemnego w kilowatogodzinach pozwala łatwo porównać koszty korzystania z gazu z innymi nośnikami energii. Za pomocą kalkulatora m3 na kWh można w łatwy egipt oczy chleba na dotacja chlebowa jako globalna inflacja ukąszenia przez reuters sposób zużyte metry sześcienne gazu na kilowatogodziny. Ze sprzedawcą gazu będziemy się jednak rozliczać nie za zużyte metry sześcienne, a za kilowatogodzinę.

Obecnie jednak takie rozliczenie dokonywane jest na podstawie energii wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Im niższa średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym, tym więcej gazu zużywa instalacja grzewcza. Obniżanie temperatury wewnętrznej o 1°C pozwala zredukować zużycie gazu nawet o ok. 5-6%. Z licznika odczytano, że w ciągu roku zużyto 1200 m3 gazu. Mając już wyjaśnione podstawowe pojęcia, przejdźmy do omówienia wzoru na przeliczanie metrów sześciennych gazu na kilowatogodziny.

Dlaczego m3 na kWh?

Zależenie od tego jak długo już korzystasz z gazu ziemnego w swojej firmie, możesz jeszcze pamiętać jak na fakturach widniały jedynie m3. Jednak od 2014 roku Ministerstwo Gospodarki wprowadziło ujednolicenie jednostki rozliczeniowej do standardów europejskich. To również ważne przestawienie się z rozliczania za objętość gazu na płacenie za jego wartość energetyczną. Gaz ziemny, który jest dostarczany do Twojej firmy, pochodzi z różnych źródeł, dlatego też jego skład chemiczny, a tym samym wartość energetyczna, są różne.

Lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Następnie należy podać ilość m3 lub kWh, z dokładnością do 1 m3 lub 1 kWh. Przeliczenie jest szacunkowe, dokonywane przy założeniu, że nominalne ciepło spalania dla gazu E (wysokometanowego) wynosi 39,5 MJ/m3, a dla gazu Lw (zaazotowanego) 32,8 MJ/m3. Odpowiada to współczynnikowi konwersji dla E 10,972 oraz Lw 9,111.

Liczniki ciepła powszechnie wyskalowane są w GJ i tutaj dociekliwy lokator, czasem ma potrzebę sprawdzenia, czy opłaty za gaz rozdzielane są prawidłowo. Wtedy powstaje potrzeba przeliczenia energii ze wskazań licznika ciepła wyskalowanego w GJ. Obecnie pojawia się ona na rachunkach za gaz ziemny, ale większość konsumentów znała ją już wcześniej, gdyż stosowana była i jest na fakturach za energię elektryczną. 1 kWh to ilość energii, jaka zużywana jest w godzinę przez urządzenie, którego moc wynosi 1000 W. Jeśli już wiesz, do której taryfy należysz, czas sprawdzić wysokość Twojego abonamentu. Abonament jest stałą opłatą niezależną od Twojego zużycia, ale zależną od grupy taryfowej.

Gaz płynny (LPG)

Jeśli odbiorca posiada urządzenia określające ciepło spalania, wtedy jego wartość ustalana jest na podstawie wskazania tych urządzeń. Natomiast dla innych odbiorców, którzy pobierają więcej niż 110 [kWh/h], ciepło spalania jest określane dla danego okresu rozliczeniowego. Należy dodać, że ciepło spalania, to po prostu kaloryczność gazu.

Kalkulator zużycia gazu przelicza te dane na ilość zużywanego gazu w metrach sześciennych lub innych jednostkach. Dzięki temu narzędziu możemy lepiej kontrolować nasze wydatki na gaz i podejmować świadome decyzje dotyczące oszczędzania energii. Metr sześcienny (m3) to jednostka objętości, która jest równa ilości miejsca zajmowanego przez sześcian o krawędziach mierzących 1m. Kilowatogodzina (kWh) to jednostka energii, która mierzy ilość energii zużywanej w czasie. Jedna kWh jest równoważna mocy zużywanej przez 1000 watów przez jedną godzinę. Te dwie jednostki często występują razem na fakturze za energię elektryczną, gdzie są używane do pomiaru ilości energii zużytej w danym okresie czasu.

Koszty dystrybucji stałej różnią się w zależności od obszaru, który zamieszkujesz. Możesz mieć tego samego dystrybutora, dostawcę, jak i to samo zużycie gazu, ale zapłacisz inną cenę za rachunek w Poznaniu lub w Gdańsku. Za pomocą tego kalkulatora w prosty sposób przeliczysz zużycie paliwa gazowego w m3 na jednostkę rozliczeniową czyli kWh.

To średnia arytmetyczna wartości ciepła spalania z okresu rozliczeniowego pomnożona przez 3,6 (dla odbiorów indywidualnych, czyli np. gospodarstw domowych). Na Twojej fakturze rozliczeniowej od EWE, współczynnik konwersji został wyliczony na podstawie rzeczywistej wartości ciepła spalania paliwa gazowego w danym okresie. Stąd wyliczenia na fakturze mogą się różnić z szacunkami podawanymi przez kalkulator. Kolejnym krokiem w kalkulatorze jest wybór rodzaju gazu ziemnego, który chcemy przeliczyć. Może być on zaazotowany lub wysokometanowy, przy czym zależy to od tego, w jakim województwie jest zlokalizowana dana miejscowość. W przeliczniku m3 gazu na kWh od EWE pierwszy z nich dotyczy miejscowości z woj.

Leave a Reply